Aktualności

Informacja o wyniku postępowania

30 wrzesień 2016

Informacja o wyniku postępowania
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/09/2016 z dnia 19.09.2016r.

Zamawiający w dniu 29.09.2016r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy doradczej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla firmy "WiR" Zakłady Mięsne Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe dotyczy Projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa "WiR" poprzez zwiększenie jego potencjału w umiejętnym zarządzaniu wzornictwem", realizowanego w ramach I etapu konkursu organizowanego z Działania 1.4 Wzór na konkurencję, z Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 29.09.2016r. analizy ofert do realizacji zamówienia wyłoniono Firmę:

Creative Craft Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

Oferta firmy spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym do przeprowadzenia audytu i opracowania strategii wzorniczej. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" Dziękujemy za złożone oferty.